Hållbar ehandel

Hållbar ehandel – en del av ditt CSR

Ecomero hållbar ehandel ger dig som ehandlare möjlighet att sälja B2C och B2B på ett hållbart och koldioxidpositivt sätt. Många slutkonsumenter, och som följd av detta, även många företag kräver ett hållbart miljötänk.  Idag krävs också ett väl utvecklat CSR (Corporate Social Responsibility) hos företag de handlar av. Vår hållbara ehandelslösning är, med detta i åtanke, väl genomtänkt, prisvärd och skalbar. Den ger dig en god inblick och transparens i hur energiförbrukningen är i våra driftsmiljöer.

Frågor om ehandel?

1 + 13 =

Hållbar ehandel

Klimatpositiv ehandel. Du kan med våra smarta och koldioxidpositiva ehandelslösningar bidra till en bättre miljö – redan idag. Vi samarbetar med ledande företag i alla led och kan därmed hjälpa dig få en genuint klimatsmart lösning – både för dina kunders och din framtid.

Krav från dina kunder

75% av kunderna föredrar att handla i en hållbar ehandel*. I försäljning mellan företag och myndigheter ställs ofta höga krav på hållbarhet i alla led. Fram till nu har det räckt med enklare, tillsynes ytliga, initiativ. Men att idag kunna vara transparent i ditt miljötänk ut mot dina kunder driver försäljning och kommer därför bara att bli ännu viktigare i framtiden.

Källa: Svensk handel 2019

 

Klimatsmart logistik

Logistik är en stor del av hållbar ehandel. Vi samarbetar med ledande partner och utvärderar dessa kontinuerligt. Det handlar om att erbjuda den mest hållbara transportlösningen, och inte alltid den snabbaste. Åtta av tio konsumenter skulle kunna tänka sig att vänta längre på varan om leveransen var mer miljövänlig, enligt E-Barometern 2019.

Konsumenterna efterfrågar mer hållbarhetsarbete

Enligt E-barometerns årsrapport 2020 så är, framför allt hållbarhetsfokus det näst viktigaste för Svenska konsumenter när de väljer vilka webbutiker de handlar i. Hos den köpstarka åldersgruppen 18-29år är det hela 41% som anger hållbarhet som den viktigaste faktorn. Källa: Postnord / E-barometern årsrapport. 

Klimatsmarta transporter

I Sverige står förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten. Hela 30% av vårt utsläpp av växthusgaser kommer från inrikes transporter*.  Utsläppen har således en direkt förstärkning av växthuseffekten. Klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Därför är det är en stor prioritet för ehandeln att reducera miljöpåverkan från transporter. 

Hållbara leveranser har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga för konsumenterna. Av tillfrågade konsumenter anger 80 procent att de är villiga att vänta 1–2 dagar längre som en konsekvens av detta, för att få sin vara levererad på ett miljövänligt sätt. **

Som ehandlare kan man enkelt göra små förändringar som innebär stor påverkan. Det är vanligt att man ser över sitt emballage och följdaktligen inför nya förpackningsmaterial. Det kan röra sig om exempelvis återvinningsbara eller kartonger tillverkade av nedbrytbara material. Men även packprocessen ses över, i synnerhet då man försöker minimera mängden luft i paketen för att minska volymen som behöver transporteras till kunderna.

* Källa Naturvårdsverket / Transporters Miljöpåverkan
** Källa E-Barometern 2019

Sveriges mest hållbara E-handel?

Ecomero har Sveriges miljövänliga hosting för sin ehandelsplattform. Hos driftleverantörer inom molntjänster utomlands är det, tillskillnad från i Norden, vanligt att elen till serverhallarna produceras av kol- eller oljekraft*. I det långa loppet måste alla engagera sig i klimatfrågan, och vi måste alla bidra.

Vi ger våra ehandelskunder hållbar ehandel genom att:

  • Att alla servrar står i Sverige
  • Serverhallarna drivs av mijöcertifierad och således 100% förnyelsebar el
  • All överskottsvärme som genereras leds ut i fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder – vilket gör att ehandeln bidrar till att hålla nere koldioxidutsläpp

* Källa: el.se/kolkraft

 

Smart skalbar lösning

Oslagbar skalbarhet. Börja med svenskproducerade molntjänster som skalar väl, i relation till hållbar ehandel, och växla över till en hybridlösning när behovet ökat och behåll samma driftspartner. Allt på dedikerade servrar i Sverige som har oslagbar pris/prestanda vid större behov. 

Hållbar ehandel med Magneto 2

Startkostnad från 30.000kr

Månadskostnad inkl support från 4990kr / Månad

Vänligen kontakta oss för offert

 

Frågor och svar

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som omfattar att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas. Detta ska ske samtidigt som de organiska naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster bibehålls.

Vad är CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) är filosofin kring att företag ska ta större ansvar. Det omfattar både det egna bolaget, miljö, anställda, lönsamhet, men utökas också till att gälla samhällsfrågor och klimat.

Vad är ehandel??

Ehandel är en distributionskanal inom handel. Det kan försäljning av både varor och tjänster, mellan företag (B2B), till privatpersoner (B2C, mellan privatpersoner (C2C) eller en kombination av dessa (B2X). Ehandeln har sina rötter ur traditionell postorderförsäljning och var i sin linda en digitalisering av postorderkatalogen, för att senare knoppas av till en egen distributionskanal.